10 عادت بد مدیران

1-کار کشیدن بی اندازه از کارمندان 

2-اهمیت ندادن به کارمندان

3- عمل نکردن به تعهدات خود

4-عدم هم فکری با کارکنان

5-بکارگیری افراد نالایق در کار

6- عدم ایجاد شوق و انگیزه در کارکنان

8- اهمیت ندادن به استعداد های کارکنان

9- تخریب ایده های خلاق کارکنان

10 – تبعیض در امتیاز دادن به کارکنان

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.