ردیفعنوان پروژهمجریهمکارسال
1ارزیابی وضعیت تحقیق و توسعه در دانشگاه های تیپ یکحسن امامیرضا رادفر1394
2طرح مديريت استراتژيك مركز تحقيقات علوم اعصاب حسن امامیدکتر معتمدی1385
3مديريت استراتژيك مركزتحقيقات عفونی اطفالحسن امامیدکتر کریمی1386
4مديريت استراتژيك مرکزتحقيقات گوارش و کبد حسن امامیدکتر نوری نیر1383
5مديريت استراتژيك مركزتحقيقات ارولوژی حسن امامیدکتر بصیری1384
6مديريت استراتژيك مركزتحقيقات بیولوژی سلولی و ملکولیحسن امامیدکتر حیدری1385
7برنامه استراتژیک بیمارستان طالقانی تهرانحسن امامیدکتر حاج فتحعلی1384
8طرح مديريت استراتژيك مركز تحقيقات غدد درون ريزحسن امامیدکتر عزیزی1383
9برنامه استراتژیک پژوهشگاه سلحسن امامیروسای مراکز1389
10مديريت استراتژيك مركز ملي تحقيقات  علوم پزشكي كشورناصر محمدی  حسن امامیکارشناسان مرکز1384
11مديريت استراتژيك مركز پژوهشي آموزشي سل و بيماريهاي ريويناصر محمدی حسن امامیکارشناسان مرکز1383
12طرح بررسي ميزان رضايت مندي بيماران بيمارستانهاي دع پ شحسن امامی ،دکتر رزازفرح درخشان1383
13طرح بررسي رضايت مندي كاركنان د ع پ شحسن امامی ، رزازفرح درخشان1383
14طرح بررسي ميزان شيوع خود كشي در بيمارستان لقمان حكيم تهرانحسن امامی ، رزازفرح درخشان1384
15طرح بررسي رضايت خدمت گيرندگان سازمان انتقال خون كشورمحمدکاخکیحسن امامی1385
16طرح مدیریت استراتژیک سازمان انتقال خون كشورحسن امامیناصر محمدی1383
17طرح آمارگیری سالانهحسن امامیهمکاران1380
18طرح MIS  سازمان انتقال خون کشورشرکت سبز دادهناظر1383
19طرح Back Bone  د ع پ ششرکت مخابراتناظر1384
20طرح توسعه LAN شعبه بین الملل واحد تهرانشرکتناظر1388
21برنامه فناوری اطلاعات جمعیت هلا احمر  حسن امامیتدوین1393
22پروژه تحول جمعیت هلال احمرحسن امامیعضو ستاد1393