ردیفعنوان پروژهمجریهمکارسال
۱ارزیابی وضعیت تحقیق و توسعه در دانشگاه های تیپ یکحسن امامیرضا رادفر۱۳۹۴
۲طرح مدیریت استراتژیک مرکز تحقیقات علوم اعصاب حسن امامیدکتر معتمدی۱۳۸۵
۳مدیریت استراتژیک مرکزتحقیقات عفونی اطفالحسن امامیدکتر کریمی۱۳۸۶
۴مدیریت استراتژیک مرکزتحقیقات گوارش و کبد حسن امامیدکتر نوری نیر۱۳۸۳
۵مدیریت استراتژیک مرکزتحقیقات ارولوژی حسن امامیدکتر بصیری۱۳۸۴
۶مدیریت استراتژیک مرکزتحقیقات بیولوژی سلولی و ملکولیحسن امامیدکتر حیدری۱۳۸۵
۷برنامه استراتژیک بیمارستان طالقانی تهرانحسن امامیدکتر حاج فتحعلی۱۳۸۴
۸طرح مدیریت استراتژیک مرکز تحقیقات غدد درون ریزحسن امامیدکتر عزیزی۱۳۸۳
۹برنامه استراتژیک پژوهشگاه سلحسن امامیروسای مراکز۱۳۸۹
۱۰مدیریت استراتژیک مرکز ملی تحقیقات  علوم پزشکی کشورناصر محمدی  حسن امامیکارشناسان مرکز۱۳۸۴
۱۱مدیریت استراتژیک مرکز پژوهشی آموزشی سل و بیماریهای ریویناصر محمدی حسن امامیکارشناسان مرکز۱۳۸۳
۱۲طرح بررسی میزان رضایت مندی بیماران بیمارستانهای دع پ شحسن امامی ،دکتر رزازفرح درخشان۱۳۸۳
۱۳طرح بررسی رضایت مندی کارکنان د ع پ شحسن امامی ، رزازفرح درخشان۱۳۸۳
۱۴طرح بررسی میزان شیوع خود کشی در بیمارستان لقمان حکیم تهرانحسن امامی ، رزازفرح درخشان۱۳۸۴
۱۵طرح بررسی رضایت خدمت گیرندگان سازمان انتقال خون کشورمحمدکاخکیحسن امامی۱۳۸۵
۱۶طرح مدیریت استراتژیک سازمان انتقال خون کشورحسن امامیناصر محمدی۱۳۸۳
۱۷طرح آمارگیری سالانهحسن امامیهمکاران۱۳۸۰
۱۸طرح MIS  سازمان انتقال خون کشورشرکت سبز دادهناظر۱۳۸۳
۱۹طرح Back Bone  د ع پ ششرکت مخابراتناظر۱۳۸۴
۲۰طرح توسعه LAN شعبه بین الملل واحد تهرانشرکتناظر۱۳۸۸
۲۱برنامه فناوری اطلاعات جمعیت هلا احمر  حسن امامیتدوین۱۳۹۳
۲۲پروژه تحول جمعیت هلال احمرحسن امامیعضو ستاد۱۳۹۳