هدف

آليس: “لطفاً به من بگو از كدام راه بايد بروم؟       گربه: “بستگي به اين دارد كه كجا مي‌خواهي بروي؟       آليس: “خيلي برايم مهم نيست كجا بروم.”        گربه: “پس مهم نيست از كدام راه بروي.“ هر حركتي نيازمند مقصد است. پس هدف گذاری در تمام مراحل زندگی لازم و برای موفقیت حیاتی است. اما هدف گذاری قاعده خاصی دارد. هدف گذاری هم تابع قاعده SMARTاست. به اهدافي SMART ميگويند كه داراي پنج ويژگي زير باشد: الف- Specific: يعني كلي نباشند و شخصي و مربوط به خود شخص باشند. ب- Measurable: يعني قابل اندازه گیری باشند. ج- Achievable: يعني دستيافتني باشند. د- Resonable & Realistic: يعني موجه و معقول و واقعي باشند. ه- Time Bound: يعني زمانبندي شده باشند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.