نظام رتبه بندی URAL

رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس عملکرد علمی آکادمیک (URAP) در سال 2009 توسط موسسه انفورماتیک دانشگاه فنی خاورمیانه تاسیس شد. هدف اصلی از به کار گیری URAP توسعه یک نظام رتبه بندی برای دانشگاه های جهان بر اساس معیار های کمی و کیفی نشریات علمی است. در همین راستا URAP از سال 2010 بیش از 2000 موسسه آموزش عالی جهان را به صورت سالانه رتبه بندی می کند. نظام URAP در سال 2013 بر اساس شش شاخص به رتبه بندی دانشگاه های سرتاسر جهان پرداخته است. این شاخص ها عبارتند از: 1. تعداد مقالات: این شاخص که سنجه ای از بازده علمی اخیر است شامل تعداد کل مقالات منتشر شده در سال 2012 و نمایه شده در پایگاه web of science می باشد. وزن این شاخص 21٪ می باشد. 2. استنادها: این شاخص سنجه  ای از تأثیر پژوهش است و بر اساس تعداد کل استنادهای صورت گرفته در سال 2012 به مقالات منتشر شده در سال های 2008 تا 2012 و نمایه شده در پایگاه web of science محاسبه می شود. خود استنادیها حذف شده اند. وزن این شاخص 21٪ است. 3. تعداد کل مدارک: این شاخص که نشان دهنده پایداری و استمرار بازده علمی است شامل تعداد کل مدارک است. منظور از کل مدارک، کلیه منابع علمی شامل مقالات کنفرانس ها، مرورها، نامه ها، بحث ها، اسناد و مقالات مجلات است که در سال 2012 منتشر شده اند. دادهها از پایگاه web of science استخراج می شوند و وزن این شاخص 10٪ است. 4. مجموع تأثیر مجلات: این شاخص سنجه ای از تأثیر علمی است و از تجمیع ضرایب تأثیر مجلاتِ منتشرکننده مقالات دانشگاه در طی سال های 2008 تا 2012 بدست میآید. مقدار ضرایب تأثیر مجلات از ویرایش 2012 جی.سی.آر استخراج شده است. وزن این شاخص 18٪ میباشد. 5. مجموع تأثیر استنادی مجلات: این شاخص سنجه ای از کیفیت استنادی دریافت شده است و بر مبنای ضرایب تأثیر مجلات در بر دارنده مقالات استناد کننده محاسبه می شود. مقدار ضرایب تأثیر این مجلات از ویرایش 2012 جی.سی.آر استخراج شده است. وزن این شاخص 15٪ می باشد. 6. همکاری بین المللی: این شاخص نشان دهنده مقبولیت جهانی یک دانشگاه است. داده های این شاخص که بر اساس تعداد کل انتشاراتی است که با همکاری دانشگاههای خارجی تهیه شده اند، از پایگاه web of science استخراج گردیده اند. وزن این شاخص 15٪ می باشد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.