ميخ و نعل


میخ از نعل کنده شد ، نعل بی میخ گم شد ، اسب بی نعل از دست برفت و سوار بی اسب از رفتن بماند ، در این حال دشمن رسید و سوار را بکشت . این همه در اثر بی توجهی به میخ نعل اسب اتفاق افتاد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.