تخصص در برنامه ریزی استراتژیک

تخصص در برنامه ریزی فناوری اطلاعات

پیاده سازی استاندارد های بین المللی ISO 27001 در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

Auditor/ Lead Auditor Training Course ISO 9OOO: 2000 Series

ارتقای کیفیت TQM برای تربیت  مربیگری مدیریت کیفیت

مدریت تحول و پیاده سازی استراتژی

ارزیاب EFQM    موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی

تکنولوژی فکر