مناسب ترین روش مدیریت کیفت در سازمان ها کدام است؟

در زمینه کیفیت روش های گوناگونی وجود دارد از جمله ، ISO، TQM، EFQM، 5S، 6Sigmaو ………

تمام روش های کیفیت خوب هستند اما نکته کلیدی برای بکاری آن در سازمان ها بسته به بلوغ سازمان ها دارد.

ممکن است برای سازمانی صرفا 5S مناسب باشد. ممکن در سازمان دیگر EFQM  و یا TQM  و…..پس مدیران و مشاوران کیفیت سازمانها باید در ابتدای کار بلوغ سازمان را مورد سنجش قرار داده و برای هر سازمانی متناسب با سطح بلوغ سازمانی روش مناسب را پیدا کنند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.