ردیف

 عنوان مجله سال
1 ارزیابی وضعیت تحقیق و توسعه دانشگاهی تجاری سازی طرح های پژوهشی دانشکده داروسازی کومش پژوهنده 1394 1392
2 مدیریت هیدرا مجله اخلاق زیستی 1391
3 یادگیری الکترونیکی  در آموزش پزشکی پژوهش در پزشکی 1388
4 شاخص مصرف خون نسبت به درخواست فصلنامه خون 1389
5 بررسی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی و میزان  آمادگی گروه های آموزشی در آموزش پزشکی مجله علمی پژوهشی بیمارستان 1389
6 نقش شاخص هاي عملکردی در خط مشی گذاری دانشگاه پژوهنده 1379
7 مدل برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش پزشکی کتاب چشم انداز  
8 مطالعه تطبیقی برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه های علوم پزشکی و ارائه مدل مناسب  برای تدوین ، اجرا و ارزیابی مدیریت سلامت 1389
9 بررسی فرایند كارآفريني با فرهنگ ملی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1381
10 تحول اداری و  نظام هاي كيفيت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1380
11 مبانی تئوریک برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1380
12 الزامات برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1382
13 برنامه ریزی استراتژیک و توسعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1380
14 چگونگی تدوین استراتژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1381
15 برنامه ریزی استراتژیک و توسعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1380
16 هدف گذاری در سازمان های دولتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1380
17 مراحل اجرای استراتژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1383
18 سیستم های اطلاعات و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1382
19 چگونگی معماري سيستم هاي اطلاعاتي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1383