سالمجلهعنوانردیف
۱۳۹۴کومش پژوهندهارزیابی وضعیت تحقیق و توسعه دانشگاهی تجاری سازی طرح های پژوهشی دانشکده داروسازی۱
۱۳۹۱مجله اخلاق زیستیمدیریت هیدرا۲
۱۳۸۸پژوهش در پزشکییادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی۳
۱۳۸۹فصلنامه خونشاخص مصرف خون نسبت به درخواست۴
۱۳۸۹مجله علمی پژوهشی بیمارستانبررسی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی و میزان آمادگی گروه های آموزشی در آموزش پزشکی۵
۱۳۸۹پژوهندهنقش شاخص های عملکردی در خط مشی گذاری دانشگاه۶
۱۳۸۹کتاب چشم اندازمدل برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش پزشکی۷
۱۳۸۹مدیریت سلامتمطالعه تطبیقی برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه های علوم پزشکی و ارائه مدل مناسب برای تدوین ، اجرا و ارزیابی۸
۱۳۸۱دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیبررسی فرایند کارآفرینی با فرهنگ ملی۹
۱۳۸۰دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیتحول اداری و نظام های کیفیت۱۰
۱۳۸۰دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمبانی تئوریک برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه۱۱
۱۳۸۲دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیالزامات برنامه ریزی استراتژیک۱۲
۱۳۸۰دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیبرنامه ریزی استراتژیک و توسعه۱۳
۱۳۸۱دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیچگونگی تدوین استراتژی۱۴
۱۳۸۰دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیبرنامه ریزی استراتژیک و توسعه۱۵
۱۳۸۰دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیهدف گذاری در سازمان های دولتی۱۶
۱۳۸۳دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمراحل اجرای استراتژی۱۷
۱۳۸۲دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیسیستم های اطلاعات و مدیریت۱۸
۱۳۸۳دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیچگونگی معماری سیستم های اطلاعاتی۱۹