ردیفعنوان کتابسال انتشارنام انتشاراتتعداد جلد
۱راهنمای جامع دانشگاه علوم پزشکی۱۳۸۹دانشگاه۱
۲مدیریت اقتصاد بهداشت۱۳۸۰دانشگاه EDC۲
۳فرزانگان دانشگاه۱۳۸۲دانشگاه۱
۴تله مدیسین۱۳۸۵پرشیا۱
 کتاب خلاصه مقالات تله مدیسین۱۳۸۵پرشیا 
۵گزارش چشم انداز بیست ساله۱۳۸۴دانشگاه۱
۶برنامه توسعه راهبردی دانشگاه۱۳۸۰دانشگاه۱
۷برنامه توسعه راهبردی حوزه ریاست۱۳۸۶روابط عمومی۱
۸اصلاح روش ها و فرایند ها۱۳۸۶دانشگاه۲
۹برنامه توسعه علمی دانشگاه۱۳۸۶دانشگاه۱
۱۰سند استراتژیک پژوهش دانشگاه۱۳۸۶معاونت پژوهشی۱
۱۱سند استراتژیک معاونت دارو و غذا۱۳۸۶دارو و غذا۱
۱۲سند استراتژیک دانشکده پزشکی۱۳۸۳دانشکده پزشکی۱
۱۳سند استراتژیک دانشکده توانبخشی۱۳۸۴دانشکده توانبخشی۱
۱۴سند استراتژیک دانشکده بهداشت۱۳۸۵دانشکده بهداشت۱
۱۵سند استراتژیک سازمان انتقال خون ایران (۳۰ جلد)۱۳۸۴انتقال خون۳۰
۱۶سند استراتژیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران۱۳۸۵دانشگاه تهران۱
۱۷سند استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه۱۳۸۶دانشگاه ارومیه۱
۱۸سند استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی بجنورد  بجنورد۱
۱۹سند استراتژیک بهداشت۱۳۸۶بهداشت۱
۲۰سند استراتژیک آموزش۱۳۸۶آموزش۱
۲۱برنامه پنج ساله استراتژیک دوم قضایی کشور۱۳۸۵قوه قضائیه۱
۲۲استراتژی های دانشگاه علوم پزشکی ایران۱۳۸۵دانشگاه ایران۲
۲۳مصوبات هیات رئیسه دانشگاه۱۳۸۴روابط عمومی۱
۲۴تحلیل عملکرد هفت ساله دانشگاه۱۳۸۴خورسند۱
۲۵تحلیل عملکرد مهر۸۴ تا مهر دانشگاه۸۵۱۳۸۵منتشری۱
۲۶تحلیل عملکرد مهر۸۵ تا مهر دانشگاه۸۶۱۳۸۶منتشری۱
۲۷تحلیل عملکرد مهر۸۷ تا مهر دانشگاه۸۸۱۳۸۸منتشری۱
۲۸برنامه استراتژیک بیمارستان شریعتی۱۳۸۶بیمارستان۱
۲۹برنامه فناوری اطلات فناوری اطلاعات دانشکده دندانپزشکی۱۳۸۵دانشگاه تهران۱
۳۰برنامه استراتژیک دانشگاه۱۳۸۶دانشگاه ارومیه۱
۳۱برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس۱۳۸۶بندر عباس۱
۳۲برنامه استراتژیک شرکت کارخانجات دارو پخش۱۳۸۸شرکت کارخانجات۱
۳۳برنامه استراتژیک سامانه مدیریت اطلاعات وزارت بهداشت۱۳۸۹معاونت تحقیقات۱
۳۴برنامه استراتژیک بیمارستان مهدیه۱۳۸۹بیمارستان۱
۳۵سند راهبردی پژوهشگاه سل و بیماری های ریوی۱۳۸۹پژوهشگاه سل۲
۳۶کتاب سی سال با دانشگاه۱۳۸۹۱
۳۷برنامه راهبردی هلال احمر کردستان۱۳۸۹هلال احمر۱
۳۸برنامه راهبردی هلال احمر استان فارس۱۳۸۹هلال احمر۱
۳۹شاخص های ملی سلامت۱۳۸۴معاون تحقیقات وزارت بهداشت۱