مدل ارزیابی سیستم مدیریتی برای بهره برداری از منابع بیمارستان با رویکرد ERP

ارائه الگویی برای ارزیابی سیستم مدیریت اطلاعات

ارائه مدل ارزیابی اطلاعات امداد و نجات

مطالعه تطبیقی سیاستهای آژانس حفاظت از محیط زیست در مورد فناوری اطلاعات سلامت در کشورهای توسعه یافته

ارزیابی قابلیت استفاده سیستم اطلاعات بیمارستان در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایلام

برنامه مدیریت اطلاعات: برنامه های کاربردی در بهداشت و درمان

ارزیابی اقتصادی برنامه ملی پیشگیری از تالاسمی ماژور بتا در مازندران از سال 2010 تا 2010

طراحی الگوی مفهومی شی گرا از ثبت سرطان ریه

تقسیم بندی MRI مغزی توسط شبکه عصبی Convolutional (CNN) و تبدیل موجک برای تشخیص بهینه تومور مغزی

مدل رجیستری جمعیت طراحی برای بیماری مولتیپل اسکلروزیس در ایران

مطالعه تطبیقی سیاستهای افشای اطلاعات بهداشتی داخلی و خارجی در ایالات متحده ، انگلستان و کانادا

همبستگی بین سبک رهبری مدیر و مراحل اجرای “برنامه بیمارستان مادر” در بیمارستانهای منتخب در غرب کشور ایران (استان کردستان ، استان همدان و کرمانشاه) در سال 1391

ارائه مدل مفهومی سیستم اطلاعات پرستاری

ارائه مدل مفهومی پرونده اطلاعات شخصی (PHR)

ارائه مدل رجیستری قلب و عروق در سطح بیمارستانی