فرهنگم آرزوست

فرهنگ واژه آشکار و پنهانی است  که سخت در پس پرده ابهام قرار دارد. سهل ممتنعی که خود را می نمایاند و پنهان است . دیده نمی شود و خود نمایی می کند. ماهیتی به شدت پیچیده ، نامتعین و سیال دارد.

حوزه های زندگی انسان شامل حوزه فرهنگ ، سیاست و اقتصاد است . حوزه فرهنگ که موضوع بحث ماست خود به زیر مجموعه حوزه فرهنگ تخصصی یا آموزش و حوزه فرهنگ عمومی تقسیم می شود . حوزه فرهنگ عمومی شامل سه بخش اطلاعات ( دانشهای  عمومی )،‌ گرایشها ( عواطف عمومی ) ،‌ رفتارها (‌منشهای عمومی ) می باشد .

بی شک فرهنگ عمومی چنان قدرتمند است که همه ابعاد وجود اجتماع و فرد را تحت تأثیر خود قرار می دهد . این نیروی قدرتمند در سه سطح فرد ،‌خانواده و اجتماع نقش بی بدیلی دارد .

اما من نمی دانم ما در این کشور چه کردیم که باید آرزوی داشتنی فرهنگ خوب  و یا معمولی داشت. می فرمایید چه شده است؟

1- فرهنگ مواجهه ما با ویروس کرونا را ملاحظه می کنید.

صف در میدان انقلاب برای تست کرونا…….همین امروز….جهل مرکب

2- فرهنگ رانندگی ما را در شهرهای مختلف از جمله کلان شهر تهران را می بینید.

3- فرهنگ تمیز نگه داشتن کوچه و خیابان ها را مشاهده می کنید.

4- فرهنگ مواجهه با سالمندان را می بینید.

5- فرهنگ…….شما بگید چه می بینید؟ چرا؟

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.