شرایط تصمیم گیری

تصمیم گیری خوب  مدیران در گروه چهار نوع بصیرت است :

1- بصیرت اجتماعی: یعنی جذب دیگران برای تفوفق بر تضاد درونی 

 2- بصیرت ذهنی : برخورداری از دانش روز  و رشد فکری و ذهنی همراه با پیوستار تجربه

3- بصیرت احساسی :  زمانی است که مکث در تصمیم گیری ایجاد کنیم و جای تصمیم گیرنده و پیامد تصمیم را ارزیابی کنیم.

4- بصیرت معنوی: شناخت فضای سازمانی و یا جو سازمانی 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.