شاخص جینی (Gini Index)

ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند. اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد. شاخص ضریب جینی در ایران از سال 2009 از 42 به 38.8 در سال 2014 کاهش یافته است. کارشناسان علت اصلی این کاهش را مربوط به توزیع یارانه اعلام کرده اند. ایران با این ضریب جینی در رتبه 86 دنیا قرار دارد و از لحاظ توزیع ثروت و اختلاف طبقاتی در وضعیت بدی قرار دارد.
رتبه کشور 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  آخرین  سال
1  اوکراین 27 26.6 25.3 24.8 24.5 24.7 24.5 24.1 25.5 25.5 2015
2  ایسلند 29.5 31.8 28.7 26.2 26.8 26.8 25.4 25.6 25.6 2014
3  اسلوونی 24.4 23.7 24.8 24.9 24.9 25.6 26.2 25.7 25.7 2014
4  جمهوری چک 26 26.3 26.2 26.6 26.4 26.1 26.5 25.9 25.9 2014
5  اسلواکی 24.7 26 27.2 27.3 26.5 26.1 28.1 26.1 26.1 2014
6  قزاقستان 28.5 29.1 28.8 28.6 27.4 27.5 26.3 26.5 26.5 26.5 2015
7  بلاروس 29.6 27.8 27.7 28.6 27.1 26.5 26.6 27.2 26.7 26.7 2015
8  کوزوو 31.8 33.3 27.8 29.4 26.7 26.7 2013
9  فنلاند 28.3 27.8 27.5 27.7 27.6 27.1 27.2 26.8 26.8 2014
10  نروژ 27.1 27 26.2 25.7 25.3 25.7 26.4 26.8 26.8 2014
11  مولداوی 34.4 34.7 32.9 32 30.6 29.2 28.5 26.8 27 27 2015
12  سوئد 26.4 26.8 26.3 26.5 26.9 27.1 27.7 27.2 27.2 2014
13  رومانی 30.2 29.6 28.2 28.2 27.2 27.3 27.5 27.5 2013
14  الجزایر 27.6 27.6 2011
15  بلژیک 29.2 28.4 28.5 28.4 28.1 27.5 27.7 28.1 28.1 2014
16  دانمارک 26.2 25.3 26.7 27.3 27.5 27.8 28.5 28.5 28.5 2014
17  هلند 29.6 29.3 27.9 27.9 27.8 27.6 28.1 28.6 28.6 2014
18  آلبانی 30 29 29 2012
19  قرقیزستان 33.9 31.5 29.9 30.1 27.8 27.4 28.8 26.8 29 29 2015
20  صربستان 29.4 28.2 28.7 29.6 29.1 29.1 2013
21 Iraq 29.5 29.5 2012
22 Austria 30.6 30.4 31.5 30.3 30.8 31.1 30.9 30.5 30.5 2014
23 Pakistan 31.8 29.8 30.9 30.7 30.7 2013
24 Sao Tome and Principe 30.8 30.8 2010
25 Hungary 27.9 27.5 27 29.4 28.9 30.5 31.5 30.9 30.9 2014
26 Luxembourg 31.1 32.6 31.2 30.5 32 34.3 32 31.2 31.2 2014
27 Germany 31.9 31.1 31.2 30.7 30 31.4 31.4 2013
28 Korea, Rep. 32.3 32 31.6 31.6 2012
29 Azerbaijan 31.8 31.8 2008
30 Egypt, Arab Rep. 31.1 31.5 29.8 31.8 31.8 2015
31 Lebanon 31.8 31.8 2011
32 Ireland 32 30.9 32.7 32.3 32.3 32.5 33.4 31.9 31.9 2014
33 Montenegro 31.5 30.5 31 28.9 30.8 32.2 32.3 31.9 31.9 2014
34 Mongolia 35.8 33.1 33.9 33.8 32 32 2015
35 Bangladesh 32.1 32.1 2010
36 Japan 32.1 32.1 2008
37 Poland 33.5 33.7 33.6 33.2 32.8 32.4 32.5 32.1 32.1 2014
38 Croatia 32.6 32.4 32.3 32.5 32 32.2 32.2 2014
39 France 32.4 33 33.7 33.3 33 32.5 32.3 32.3 2014
40 Armenia 29.8 30.7 29.6 31.1 31.3 30.5 31.5 31.5 32.4 32.4 2015
41 Mauritania 35.7 32.4 32.4 2014
42 Switzerland 34.3 33.8 32.9 32.5 31.7 31.6 32.5 32.5 2013
43 Nepal 32.8 32.8 2010
44 Mali 33 33 2009
45 Ethiopia 33.2 33.2 2010
46 Liberia 36.5 33.2 33.2 2014
47 Guinea 39.4 33.7 33.7 2012
48 Jordan 32.6 33.7 33.7 2010
49 Bosnia and Herzegovina 33.1 33.8 33.8 2011
50 Canada 33.8 33.6 34 34 2013
51 Niger 37.3 31.5 34 34 2014
52 Sierra Leone 34 34 2011
53 Tajikistan 32.2 30.8 30.5 30.4 30.8 34 34 2015
54 United Kingdom 35.7 34.1 34.3 34.4 33.2 32.3 33.2 34.1 34.1 2014
55 West Bank and Gaza 35.6 34.5 36.1 34.4 34.4 2011
56 Estonia 31.2 31.9 31.4 32 32.5 32.9 35.1 34.6 34.6 2014
57 Australia 35.4 34.7 34.7 2010
58 Italy 32.9 33.6 33.5 34.3 34.5 34.9 34.9 34.7 34.7 2014
59 Vietnam 35.6 39.3 35.7 34.8 34.8 2014
60 Latvia 37.5 37.2 36 35 35.8 35.2 35.5 35.1 35.1 2014
61 India 35.2 35.2 2011
62 Burkina Faso 39.8 35.3 35.3 2014
63 Sudan 35.4 35.4 2009
64 Cyprus 31.1 31.7 32.1 31.5 32.6 34.3 37 35.6 35.6 2014
65 Macedonia, FYR 42.8 40.2 40.1 38.5 36.9 35.6 35.6 2015
66 Portugal 36.8 36.6 34.9 35.8 36.3 36 36.2 35.6 35.6 2014
67 Greece 34 33.6 33.6 34.1 34.8 36.3 36.1 35.8 35.8 2014
68 Mauritius 35.8 35.8 2012
69 Tunisia 35.8 35.8 2010
70 Spain 33.1 34.2 34.9 35.3 35.7 35.4 36.2 36 36 2014
71 Fiji 40.4 36.4 36.4 2013
72 Lao PDR 35.4 36.4 36.4 2012
73 Yemen, Rep. 36.7 36.7 2014
74 Solomon Islands 37 37 2013
75 Vanuatu 37.3 37.3 2010
76 Bulgaria 36.1 33.6 33.8 35.7 34.3 36 36.6 37.4 37.4 2014
77 Tonga 37.5 37.5 2009
78 Lithuania 34.6 35.7 37.2 33.6 32.5 35.1 35.3 37.7 37.7 2014
79 Russian Federation 42.3 41.6 39.8 39.5 39.8 40.7 40.9 39.9 37.7 37.7 2015
80 Thailand 39.8 40.3 39.8 39.4 37.5 39.3 37.8 37.8 2013
81 Tanzania 40.3 37.8 37.8 2011
82 Myanmar 38.1 38.1 2015
83 Maldives 38.4 38.4 2009
84 Georgia 40.6 40.6 41.7 42.1 41.6 41.3 40 40.1 38.5 38.5 2015
85 Bhutan 38.1 38.8 38.8 2012
86  ایران 42 37.4 38.8 38.8 2014
87 Tuvalu 39.1 39.1 2010
88 Burundi 39.2 39.2 2013
89 Sri Lanka 36.4 39.2 39.2 2012
90 Indonesia 39.5 39.5 2013
91 Micronesia, Fed. Sts. 40.1 40.1 2013
92 Philippines 41.8 42.2 40.1 40.1 2015
93 Senegal 40.3 40.3 2011
94 El Salvador 45.2 46.7 45.9 44.5 42.4 41.8 43.5 41.8 40.8 40.8 2015
95 Haiti 40.9 40.9 2012
96 Uganda 44.2 41 41 2012
97 United States 41.1 40.4 41 41 2013
98 Turkey 38.4 39 39 38.8 40 40.2 40.2 41.2 41.2 2014
99 Israel 41 42.5 41.4 41.4 2012
100 Cote d’Ivoire 43.2 41.7 41.7 2015
101 Uruguay 47.6 46.3 46.3 45.3 43.4 41.3 41.9 41.6 41.7 41.7 2015
102 Papua New Guinea 41.8 41.8 2009
103 Samoa 42 42 2008
104 Congo, Dem. Rep. 42.1 42.1 2012
105 China 42.8 42.2 42.2 2012
106 Ghana 42.2 42.2 2012
107 Angola 42.7 42.7 2008
108 Argentina 47.4 46.3 45.3 44.5 43.6 42.5 42.3 42.7 42.7 2014
109 Madagascar 42.4 42.7 42.7 2012
110 Nigeria 43 43 2009
111 Togo 46 43 43 2015
112 Zimbabwe 43.2 43.2 2011
113 Chad 43.3 43.3 2011
114 Djibouti 45.1 44.1 44.1 2013
115 Peru 51.3 48.5 48 46.2 45.5 45.1 44.7 44.1 44.3 44.3 2015
116 Dominican Republic 48.7 49 48.9 47.2 47.4 45.7 47.1 44.5 44.9 44.9 2015
117 Comoros 45 45 2013
118 Mozambique 45.6 45.6 2008
119 Bolivia 55.4 51.4 49.7 46.3 46.7 48.1 48.4 45.8 45.8 2014
120 Malawi 46.1 46.1 2010
121 Malaysia 46 46.3 46.3 2009
122 South Sudan 46.3 46.3 2009
123 Cameroon 42.8 46.5 46.5 2014
124 Ecuador 54.3 50.6 49.3 49.3 46.2 46.6 47.3 45.4 46.5 46.5 2014
125 Nicaragua 44.2 46.6 46.6 2014
126 Seychelles 46.8 46.8 2013
127 Cabo Verde 47.2 47.2 2007
128 Chile 49 47.6 47.3 47.7 47.7 2015
129 Benin 43.4 47.8 47.8 2015
130 Paraguay 52.1 51 49.7 51.8 52.6 48.2 48.3 51.7 48 48 2015
131 Costa Rica 49.5 49.1 51 48.1 48.6 48.6 49.2 48.5 48.2 48.2 2015
132 Mexico 48.2 48.1 48.1 48.2 48.2 2014
133 Guatemala 52.3 48.7 48.7 2014
134 Congo, Rep. 48.9 48.9 2011
135 Honduras 56.2 55.7 51.6 53.4 57.4 57.4 53.7 51 50.1 50.1 2015
136 Rwanda 51.3 50.4 50.4 2013
137 Guinea-Bissau 50.7 50.7 2010
138 Panama 53 52.6 52 51.9 51.8 51.9 51.7 50.7 51 51 2015
139 Colombia 56 55.9 55.5 54.2 53.5 53.5 53.5 51.1 51.1 2015
140 Brazil 55.2 54.4 53.9 53.1 52.7 52.9 51.5 51.3 51.3 2014
141 Swaziland 51.5 51.5 2009
142 Lesotho 54.2 54.2 2010
143 Central African Republic 56.2 56.2 2008
144 Zambia 55.6 57.1 57.1 2015
145 Botswana 60.5 60.5 2009
146 Namibia 61 61 2009
147 South Africa 63 63.4 63.4 2011
https://rotbe3.com/country-ranking/country-gini-coefficient-rate/

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.