1

مشاور حقوقی رئیس دانشگاه

2

رئیس دفتر مشاوره دانشجویان

3

رئیس دفتر ارزشیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات

4

مديركل امور مالي

5

معاون پشتيباني دانشگاه

6

رئیس کمیته نقل و انتقالات نیروی انسانی دانشگاه

7

عضو کمیته اصلی بهبود روش های ستاد

8

مشاور اداري حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي

9

مشاور معاون اداری و مالی جمعیت هلال احمر کشور

10

مشاور مديريتي دفتر وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي

11

معاون اداری و مالی مرکز بهداشت شمال

12

مدير مركز آمار و فناوری اطلاعات داشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي

13

عضو کمیته حمایت از اشتغال دانشگاه

14

عضو کمیته استراتژیک دانشگاه

15

عضو کمسیون تحول اداری

16

عضو انجمن مدیریت راهبردی کشور

17

دبیر کمیته تامین منابع دانشگاه

18

عضو هیات عالی نظارت بر حسن اجرای طرح بیمارستانها

19

عضو شورای تحریریه مجله اخبار دانشگاه

20

عضو کمیته فنی تخصصی شور ای عالی  WFME

21

مشاور علمی کمیته ارزیابی دانشگاه

22

مسئول کمیته طرح و تصحیح سئوال ستاد اجرایی آزمون هلال احمر

23

عضو گروه برگزاری 54 آزمون برد تخصصی

24

عضو شورای فن آوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه

25

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در برنامه استراتژیک

26

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در برنامه ریزی

27

مشاور برنامه ریزی  معاون پشتیبانی دانشگاه

28

عضو ستاد اطلاع رسانی وپاسخگویی

29

عضو شورای راه اندازی شعبه بین المللی دانشگاه

30

عضو شورای راهبری شعبه بین المللی دانشگاه

31

عضو کمیته راه اندازی دانشکده فن آوری اطلاعات

32

عضو شورای تاسیس دانشکده کارآفرینی

33

عضو شورای راه اندازی شعبه بین المللی دانشگاه

34

عضو شورای راهبردی راه اندازی دانشکده آموزش پزشکی

35

عضو کمیته راه اندازی شعبه مجازی

36

عضو کمیته راهبری دانشگاه

37

دبیر کمیته راهبردی فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

38

عضو کمیته نوآوری و شکوفایی دانشگاه

39

عضو کمیته اجرایی جشنواره آموزشی

40

عضو کارگروه مدیریت حوزه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

41

مسئول تیم ارزشیابی دانشگاه

42

عضو پانل فناوری اطلاعات در نظام سلامت

43

رئیس کمیته برنامه عملیاتی تدوین رشته دکترای تخصصی Ph.D.

44

مدیر شعبه مجازی دانشگاه

45

مدرس مدیریت و فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس(آموزش های مجازی)

46

مدرس اقتصاد بهداشت در دوره MPH

47

دارای گواهی سرممیزی ISO9000 2000 از توف آلمان

48

ارزیاب EFQM

49

دبیر شورای دانشگاه

50

مدیر تحول و توسعه دانشگاه