۱مشاور حقوقی رئیس دانشگاه  
۲رئیس دفتر مشاوره دانشجویان  
۳رئیس دفتر ارزشیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات  
۴مدیرکل امور مالی
۵معاون پشتیبانی دانشگاه
۶رئیس کمیته نقل و انتقالات نیروی انسانی دانشگاه
۷عضو کمیته اصلی بهبود روش های ستاد
۸مشاور اداری حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
۹مشاور معاون اداری و مالی جمعیت هلال احمر کشور
۱۰مشاور مدیریتی دفتر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
۱۱معاون اداری و مالی مرکز بهداشت شمال
۱۲مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات داشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
۱۳عضو کمیته حمایت از اشتغال دانشگاه
۱۴عضو کمیته استراتژیک دانشگاه
۱۵عضو کمسیون تحول اداری
۱۶عضو انجمن مدیریت راهبردی کشور
۱۷دبیر کمیته تامین منابع دانشگاه
۱۸عضو هیات عالی نظارت بر حسن اجرای طرح بیمارستانها
۱۹عضو شورای تحریریه مجله اخبار دانشگاه
۲۰عضو کمیته فنی تخصصی شور ای عالی  WFME 
۲۱مشاور علمی کمیته ارزیابی دانشگاه
۲۲مسئول کمیته طرح و تصحیح سئوال ستاد اجرایی آزمون هلال احمر
۲۳عضو گروه برگزاری ۵۴ آزمون برد تخصصی
۲۴عضو شورای فن آوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه
۲۵مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در برنامه استراتژیک
۲۶مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در برنامه ریزی
۲۷مشاور برنامه ریزی  معاون پشتیبانی دانشگاه
۲۸عضو ستاد اطلاع رسانی وپاسخگویی
۲۹عضو شورای راه اندازی شعبه بین المللی دانشگاه
۳۰عضو شورای راهبری شعبه بین المللی دانشگاه
۳۱عضو کمیته راه اندازی دانشکده فن آوری اطلاعات
۳۲عضو شورای تاسیس دانشکده کارآفرینی
۳۳عضو شورای راه اندازی شعبه بین المللی دانشگاه
۳۴عضو شورای راهبردی راه اندازی دانشکده آموزش پزشکی
۳۵عضو کمیته راه اندازی شعبه مجازی
۳۶عضو کمیته راهبری دانشگاه
۳۷دبیر کمیته راهبردی فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
۳۸عضو کمیته نوآوری و شکوفایی دانشگاه
۳۹عضو کمیته اجرایی جشنواره آموزشی
۴۰عضو کارگروه مدیریت حوزه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی
۴۱مسئول تیم ارزشیابی دانشگاه
۴۲عضو پانل فناوری اطلاعات در نظام سلامت
۴۳رئیس کمیته برنامه عملیاتی تدوین رشته دکترای تخصصی Ph.D.
۴۴مدیر شعبه مجازی دانشگاه
۴۵مدرس مدیریت و فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس(آموزش های مجازی)
۴۶مدرس اقتصاد بهداشت در دوره MPH
۴۷دارای گواهی سرممیزی ISO9000 2000 از توف آلمان
۴۸ارزیاب EFQM  
۴۹دبیر شورای دانشگاه  
۵۰مدیر تحول و توسعه دانشگاه