یادگیری سه حلقه ای دوترون

انواع يادگيري سازماني

“آرجريس و شون”  سه نوع يادگيري سازماني را به شرح زير توصيف كرده اند:

  • يادگيري تك حلقه‌اي: يادگيري تك حلقه اي زماني اتفاق مي افتد كه در بستر هدفها و سياستهاي جاري سازمان، خطاها كشف و اصلاح شوند. از يادگيري تك حلقه اي، سنگه با عنوان يادگيري انطباقي، فايول ولايلز با عنوان يادگيري سطح پائين و ميسون با عنوان يادگيري غيراستــراتژيك نيز نــام ميبرند.
  • يادگيري دو حلقه‌اي: يادگيري دو حلقه‌اي زماني اتفاق مي‌افتـد كه سازمان خطاها را كشـف و اصلاح مي‌كند و هنـجارها، رويه‌ها، سياست‌ها و هدف‌هاي موجود را زير سـؤال مي‌برد و به تعـديل و اصلاح آنها مي‌پردازد. يادگيري دو حلقه‌اي را، سنگه با عنوان يادگيري مولد، فايول و لايلز با عنوان يادگيري سطح بالا و ميسون با عنوان يادگيري استراتژيك نيز مي‌نامند.

یادگیری تک حلقه ای مثل هدایت یک سازمان با اندکی تغییر و تعدیل در فرایند هایش می باشد، در حالی که فرآیند یادگیری دو حلقه تغییر در مسیر راهبرد های کلان سازمان می باشد. یادگیری تک حلقه ای درصدد ایجاد تغییرات جزئی و تدریجی در کارکردهای سازمانی می باشد، در حالی که یادگیری دو حلقه ای درصدد ایجاد تغییرات اساسی و نوآوری و خلاقیت در رویه ها، خدمات یا محصولات موجود است.

  • يادگيري سه حلقه اي: زماني اتفاق مي‌افتدكه سازمان‌ها ياد بگيرند چگونه يادگيري تك حلقه‌اي و دو حلقه‌اي را اجرا كنند. به عبارت ديگر يادگيري سه حلقه‌اي توانايي يادگرفتن دربارة يادگيري است. اين بدان معني است كه آگاهي از سبك‌ها و فرآيندها و ساختارهاي يادگيري پيش نياز ارتقاي يادگيري است. از يادگيري سه حلقه اي به عنـوان “فرا يـادگيـري” نيز نـام برده‌اند در اين سطح سازمان‌ها ياد مي‌گيرند كه چگونه ياد بگيرند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.