آمار

علم آمار :

به مجموعه ای از تکنیک ها و روش هایی گفته می شود که در جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخیص ، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات آماری مورد استفاده قرار می گیرد .

علم آمار به 3 بخش تقسیم می شود :

آمار توصیفی ، آمار استنباطی ، آمار ناپارامتریک

آمار توصیفی :

آن بخشی از آمار است که صرفا به توصیف جامعه از طریق جمع آوری ، خلاصه کردن ، نمایش و پردازش اطلاعات بدون هر گونه نتیجه گیری آماری بپردازد .

آمار استنباطی :

در این بخش از آمار سخن از استنباط و استنتاج است ، بدین صورت که محقق با استفاده از مقادیر نمونه آمارها را محاسبه سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری ، آمارها را به پارامترهای جامعه تعمیم می دهد . به عبارت دیگر در آمار استنباطی اطلاعات بدست آمده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و براساس تحلیل های انجام شده نتیجه گیری و استنباط به عمل آمده و نتایج به کل جامعه یا موارد مشابه تعمیم داده می شود .

اطلاعات آمار توصیفی  ( مقادیر نمونه )تجزیه و تحلیلنتیجه گیری تعمیم کل جامعه

 آمار ناپارامتریک :

این نوع آمار در مقابل آمار پارامتریک بیان می شود و فرض اساسی در آمار پارامتریک بر خوردار بودن مشاهدات از توزیع نرمال است در حالیکه در فنون ناپارامتریک این فرض ضرورتی ندارد . در این بخش اعظم تحقیقات علوم انسانی و رفتاری که بیشتر متغییرهای آن با مقادیر کیفی سنجیده می شود از این فنون استفاده می شود .

جامعه :

بزرگترین مجموعه ( موجودات و … ) که مورد مطالعه و بررسی است یک کل به حساب می آید .

جامعه آماری :

مجموعه ای از افراد یا اشیاء و یا عناصری که حداقل در یک صفت مشترک باشند. تعداد عناصر موجود در یک جامعه را جامعه آماری می نامند .

جامعه آماری به دو بخش تقسیم می شود :

جامعه آماری محدود :

جامعه ای است که تعداد عناصر آن قابل شمارش باشد مانند جامعه دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

جامعه آماری نا محدود :

جامعه ای است که تعداد عناصر آن غیر قابل شمارش باشد مانند جامعه ستارگان آسمان

نمونه :

بخش کوچکی از جامعه آماری است ( جزئی از کل است ) که باید با روش های علمی انتخاب شده و … کامل از وضعیت جامعه از نظر صفت مورد مطالعه باشد ، هدف از مطالعه نمونه ها توصیف جامعه ها می باشد چون مطالعه نمونه ها آسانتر از مطالعه کل جامعه بوده و هزینه و وقت کمتری صرف آن می گردد .

نمونه معرف :

نمونه ای است که در بر گیرنده خصایص مرتبط جامعه به همان نسبت های باشد که در جامعه وجود دارند .

صفت :

کمیت یا کیفیتی که متعلق به عناصر جامعه آماری است .

صفت به دو بخش تقسیم می شود : صفت ثابت – صفت متغییر

صفت ثابت :

آن صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک است ، مثلا جامعه دانشجویان دانشگاه تهران ، دانشجو بودن را می توان صفت ثابت در نظر گرفت .

صفت متغییر :

آن صفتی است که از فردی به فرد دیگر در بین عناصر جامعه می تواند تغییر کند . مثلا در جامعه دانشجویان دانشگاه تهران می توان قد و سن را صفت متغییر در نظر گرفت  .

صفت متغییر به دو بخش تقسیم می شود : صفت متغییر کمی – صفت متغییر کیفی

صفت :ثابت :کمی :پیوسته :اندازه گیری R
ناپیوسته :شمارش N
    
متغییر :کیفی :ترتیبی :ترتیب طبیعی
اسمی :ترتیبی نباشد

صفت متغییر کمی :

هر گاه اندازه صفتی را بتوان با ابزارهای رایج اندازه گیری کرد و با یک عدد واحد دار بیان نمود ، مانند سن ، قد و وزن ، صفت متغییر کمی در جامعه پیوسته یا نا پیوسته می باشند ، صفات متغییر کمی را نا پیوسته گیوند . هر گاه اندازه عددی آن از طریق شمارش بدست آید یعنی تغییرات آن قابل بیان با مجموعه اعداد طبیعی است ، صفات متغییر کمی را پیوسته گویند . هر گاه از طریق اندازه گیری بدست آید یعنی تغییرات آن قابل بان با مجموعه اعداد حقیقی باشد .

صفت متغییر کیفی :

هر گاه اندازه صفتی را بتوان با ابزارهای رایج اندازه گیری کرد و به صورت یک عدد واحد دار بیان نمود ، مانند مهارت ، زیبایی و … و استعداد صفت متغییر کیفی در جامعه ترتیبی یا اسمی می باشند . متغییر های کیفی این که در آن ها نوعی ترتیب طبیعی وجود دارد متغییر های کیفی ترتیبی می نامند ، مراحل تحصیل . متغییر ها کیفی که ترتیبی نباشند متغییر اسمی می گویند مانند رنگ چشم ، گروه خونی

طبقه بندی صفات :

اطلاعات آماری همواره به صورت کمی و توسط ارقام بیان می شوند و این ارقام یا از طریق شمارش یا از طریق اندازه گیری حاصل می گردند .

داده های آماری :

عبارتند از : اندازه گیری های صفت متغییر عناصر جامعه یا نمونه آماری که با استفاده از اندازه گیری ، آزمایش مشاهده و غیره بدست می آید .

مراحل پژوهش علمی در آمارمشخص کردن هدف :مثلا اثبات یک نظریه جدید با بررسی دقیق نظریه موجود
جمع آوری داده :می تواند فعالیت های متنوعی از قبیل بررسی های اجتماعی ، اقتصادی نظرخواهی یا حتی بررسی تاریخی
تجزیه و تحلیل داده ها : 
بیان یافته ها : 

داده ها :

اعدادی هستند که برای تشریح واقعیت بکار می بریم و ماده اولیه آمار دانان است .

  بهترین مرکز برای داده ها میانگین است چون ….

 دامنه تغییرات :R=max xi-min xi 
      پررامتر پراکندگی      دامنه میان چارکی :دامنه تغییرات 50% از مشاهدات است و از چارک اول تا سوم را شامل می شود
انحراف متوسط از میانگین :  
واریانس و انحراف معیار :اندازه گیری پراکندگی از میانگین 
نیمه واریانس :معمولا برای انحرافات نامناسب و نامطلوب 
ضریب پراکندگی :  

عناصر اساسی در تحقیقات مدیریتی :

1- فرضیه های تحقیق

2- متغییرها

 فرضیه های تحقیق :

1- فرضه ها از نظریات و تحقیقات گذشته نتیجه می گیرند که عبارتی آزمایشی هستند که رابطه قابل انتظار بین 2 یا چند متغییر را به صورت دقیق و روشن بیان می کند .

          باید واضح و بدون ابهام و بیشتر رد قالب جملات خبری 
  ویژگی های فرضیه  –         قابل تبین ( علت یابی ) 
–         بیان کننده رابطه مورد انتظار بین متغییرها 
–         قابل آزمون باشد 

تمایز فرضیه ها توصیفی یا استنباطی بودن آنها است . بیان فرضیه های پژوهشی – توصیفی در قالب فرضیه های آماری ضرورت ندارد و به تعبیری بیان آنها با فرضیه های آماری بی معناست ، چرا که با محاسبه شاخص آزمون فرضیه در جامعه براحتی می توان فهمید که فرضیه تایید شده یا رد گردیده است . بنابراین فرضیه پژوهشی در صورتی فرضیه آماری محسوب می وشد که فرضیه ای استنباطی باشد .

          متغییر مستقل ( محرک یا ورودیعلت احتمالی 
  متغییرها  –         متغییر وابسته ( پاسخ یا خروجی )معلول احتمالی
–         متغییر تعدیل کنندهمتغییر ثانوی است که پژوهشگر می خواهد تاثیر آنرا د رمتغییر مستقل اویه و وابسته ملاحظه کند 
–         متغییر کنترلمتغییرهایی که در تحقیق لازم است تاثیر آنها خنثی شود یا از بین برود 

داده :

مجموعه هایی که از هر تعداد مشاهدات مرتبط هستند .

مقدار داده :

تک مشاهده

 چگونه می توانیم داده ها را مرتب کنیم ؟

    1 ) جمع آوری داده ها           معرف همه گروه ها بوده 
–         یافتن داده ها از طریق مشاهده یا اسناد 
–         استفاده از داده های گذشته برای تصمیم گیری در مورد آینده 
–         آزمون اده ها 
2 ) پیداده کردن یک الگو با معنی در داده ها         دلیل مرتب کردن داده ها 
–         وجود داده ها به اشکال گوناگون 

A: آمارگران به نحوی مشاهدات خود را انتخاب می کنند که همه گروه های مربوطه در داده ها گنجانده می شود .

B: داده ها می توانند از مشاهدات و یا از طریق اسناد بایگانی شده برای اهداف معمول بدست آید .

C: داده ها می توانند به تصمیم گیران در انجام حدس های بررسی شده در خصوص علل نتایح آثار محتمل برخی خصیصه ها در شرایط معین یاری رسانند. همچنین اطلاع از روندها که بر گرفته از تجربه گذشته هستند می توانند شهروندان نگران را قادر سازند تا در مورد نتایج بالقوه آگاهی داشته و از قبل برنامه ریزی کنند .

D: برای آزمون داده ها سوالات زیر را بپرسید.

1- داده ها از کجا بدست آمده اند ؟ آیا منابع اریب است و ممکن است باعث سوگیری نسبت به یک نتیجه خاص می شود ؟

2- آیا داده ها با دیگر مدارک موجود همخوانی یا مغایرت دارند ؟

3- آیا نبود مدارک ممکن است باعث شود تا نتیجه گیری متفاوتی داشته باشیم ؟

4- چند مورد مشاهده داریم ؟ آیا آنها همه گروهی که در مطالعه مد نظر ما است را تحت پوشش قرار می دهد ؟

5- آیا نتیجه بدست آمده منطقی است ؟ آیا ما نتیجه گیری هایی را که داده ها آنها را تایید نکند انجام داده ایم

پاسخ هایتان به این سوالات را بررسی کنید که آیا داده ها ارزش استفاده دارند یا اینکه باید پیش از اقدام صبر کنیم و اطلاعات بیشتری جمع کنیم .

1: هدف از سازماندهی داده ها فراهم آوردن این امکان است که بتوانیم به سرعت برخی از ویژکی های داده ها جمع آوری شده را مشاهده کنیم. مثلا : دامنه تغییرات ( بالاترین و پائین ترین مقادیر ) به چه مقادیری داده ها …. دارند حول آنها دسته بندی شوند ، چه مقادیری بیشتر تکرار می شوند و … هر چه بیشتر از این اطلاعات در مورد نمونه کسب کنیم بهتر می توانیم جمعیتی را که نمونه از آن گرفته شده درک کنیم و بهتر می توانیم تصمیم گیری نمائیم .

2: روش های متعددی برای چیدن و مرتب کردن داده ها وجود دارد. مثلا : می توانیم مقادیر داده را از پائین به بالا از لحاظ ارزش عددد مرتب کنیم یا اینکه مقادیر داده ها را به ترتیب الفبایی و یا مبنا ساماندهی دیگر ارائه دهیم . یک شیوه مفید برای مرتب کردن و ساماندهی داده ها آن است که آنها را به طبقات یا رده های مشابه تقسیم کنید و سپس تعداد مشاهداتی را که در هر طبقه قرار می گیرند را شمارش نمائیم . این شیوه یک توزیع فراروانی ایجاد می کند .

نتیجه گیری :

داده ها لزوما اطلاعات هستند و دسترسی و در اختیار داشتن داده لزوما منحصر به تصمیم گیری بهتر نمی شود و هدف عبارت است از خلاصه سازی و ارائه داده ها به صورت مفید برای تصمیم گیری موثر و سریع و به موقع

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.